Vận chuyển tàu biển các tuyến nội địa 1000 tấn 3000 tấn 12.000 tấn • Đội tàu nội địa vận chuyển các loại hàng hóa.
  Hàng thiết bị
  Hàng máy móc công trình
  Hàng sắt thép vật liệu xây dựng
  Hàng xá hàng rời
  Đội tàu 1000 tấn -1.200 tấn
  Vận chuyển các tuyến nội địa

  Liên hệ : 0975145.079Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.