Xin giấy phép kiểm dịch động vật, thực vật nhập khẩu?  • Căn cứ vào Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định về hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu:
   "Điều 6. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu
  1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
  2. Bản sao chụp hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu.
   Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp thì phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.
  3. Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (trường hợp quy định phải có Giấy phép)."
   Theo đó, bạn phải làm hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Sau đó bên Cơ quan kiểm dịch sẽ tiến hành Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Điều 7:
   "1. Đăng ký kiểm dịch thực vật
   Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu tại cơ quan kiểm dịch thực vật.
   2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
   Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
   3. Kiểm tra vật thể
   Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây:
   a) Kiểm tra sơ bộ
   Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể.
   b) Kiểm tra chi tiết
   Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại; phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại đã thu thập được.
   4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
   a) Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.
   Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch biết.
   b) Trường hợp phát hiện lô vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định áp dụng các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật phù hợp theo quy định.
   c) Trường hợp lô vật thể được vận chuyển bằng tàu biển có chiều cao khoang chứa hàng từ 3m trở lên, phải chia thành nhiều lớp để kiểm tra thì sau khi kiểm tra mỗi lớp, căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật cho khối lượng vật thể đã kiểm tra (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).
   Sau khi có Giấy tạm cấp kết quả, lô hàng được phép vận chuyển về kho bảo quản và chỉ được đưa ra sản xuất, kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa. Căn cứ kết quả kiểm tra toàn bộ lô vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể."
   Nếu đáp ứng được yêu cầu trên thì bạn sẽ được Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
  • Về mặt hàng thịt xông khói thì phải tuân theo quy định tại Điểm 5 Thông tư 11/2009/TT-BNN:
   "Điều 10. Kiểm dịch động vật xuất khẩu
  1. Chủ hàng khi xuất khẩu động vật phải đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Mục 1 của Thông tư này;
   2. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch gồm:
   a) Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Mục 1 của Thông tư này;
   b) Bản sao yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu đối với động vật xuất khẩu (nếu có);
   c) Bản sao hợp đồng mua bán (nếu có);
   d) Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
   3. Kiểm tra trước khi đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch:
   a) Kiểm tra nội dung đăng ký kiểm dịch và các giấy tờ có liên quan tại khoản 2 Điều này;
   b) Căn cứ yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu về vệ sinh thú y đối với động vật xuất khẩu; tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng, kết quả xét nghiệm bệnh của động vật tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch;
   c) Trong thời gian một ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm vào sổ đăng ký kiểm dịch và thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung tiến hành kiểm dịch;
   d) Thực hiện theo quy định tại điểm d, đ khoản 3 Điều 4 Mục 1 của Thông tư này.
   4. Kiểm tra sau khi đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch:
   a) Theo quy định tại điểm a, b, e, f khoản 4 Điều 4 Mục 1 của Thông tư này;
   b) Lấy mẫu xét nghiệm; tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác theo quy định tại điểm b, c, khoản 2 Điều 6 Mục 3 của Thông tư này và các bệnh khác theo yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu.
   5. Sau khi kiểm tra, kiểm dịch viên động vật thực hiện theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 4 Mục 1 của Thông tư này;
  2. Trường hợp chủ hàng hoặc nước nhập khẩu không yêu cầu kiểm dịch xuất khẩu, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện kiểm dịch theo quy định tại Điều 4 hoặc Điều 6 Mục 3 của Thông tư này tuỳ theo nơi xuất phát của động vật”.
   Sau khi bạn đáp ứng được các yêu cầu trên, bạn sẽ được Cấp giấy kiểm dịch động vật nhập khẩu.