Thủ tục nhập khẩu máy in • 1.1. Trường hợp thiết bị mới 100%.

  Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định:

  “Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in

  1. Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông:

  a) Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in;

  b) Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa);

  c) Máy dao xén giấy, máy gấp sách, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in;

  d) Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu”.

  Căn cứ khoản 1 điều 2 và khoản 1 điều 5 Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:

  “Điều 2. Hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm theo mã số HS

  1. Hàng hóa trong lĩnh vực in:

  Hàng hóa trong lĩnh vực in bao gồm: thiết bị, linh kiện, phụ tùng theo mô tả và mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc các nhóm:

  a) 84.40;

  b) 84.42;

  c) 84.43”.

  “Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in

  1. Hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này là thiết bị sử dụng điện năng có trong Danh mục và phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này”.
   Theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm theo Thông tư số16/2015/TT-BTTTT thì “Máy in sử dụng công nghệ ốp-xét (offset), ống đồng, flexo và máy in lưới (lụa)” phải có giấy phép nhập khẩu và phải được sản xuất không quá 20 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu

  Như vậy, trường hợp máy in của công ty là máy mới 100% sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa) khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và truyền thông và phải được sản xuất không quá 20 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.

  1.2. Trường hợp máy in đã qua sử dụng

  Trường hợp Công ty nhập khẩu máy in đã qua sử dụng, cần đối chiếu Phụ lục số 01 (Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện.
  2. Đối với máy đọc mã vạch

  • Mặt hàng là máy đọc mã vạch mới 100% không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.
   Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
  • Trường hợp công ty nhập khẩu máy đọc mã vạch (mã HS 8471.90.10) đã qua sử dụng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, khi nhập khẩu phải thoả mãn điều kiện quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.


Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.