Hàng OOG là gì ?  • Hàng OOG (Out Of Gauge) là những mặt hàng vượt trọng lượng hoặc vượt kích thước cho phép nếu sử dụng những container bình thường. Hàng OOG là những mặt hàng sử dụng những container đặc biệt như Open top hoặc Flat rack.
    alt text
    alt text


  • administrators

    Vận tải OOG giá tốt


Log in to reply