Hàng OOG là gì ?  • Hàng OOG (Out Of Gauge) là những mặt hàng vượt trọng lượng hoặc vượt kích thước cho phép nếu sử dụng những container bình thường. Hàng OOG là những mặt hàng sử dụng những container đặc biệt như Open top hoặc Flat rack.
    alt text
    alt text


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.