Gia hạn cho vay ngoại tệ để SX-KD hàng xuất khẩu đến hết 2018 • Thông tư 18/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú (có hiệu lực từ 01/01/2018).

  Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

  Điểm c khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c) Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018;”.
  alt text
  Thay thế biểu số 02 - Số tiền khách hàng trả nợ vay và dự kiến trả nợ vay trong năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-NHNN bằng biểu mẫu Số tiền khách hàng trả nợ vay và dự kiến trả nợ vay trong năm kèm theo Thông tư này.
  Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
  Trước đó, Thông tư 31/2016/TT-NHNN cũng đã duy trì việc cho vay bằng ngoại tệ đến hết năm 2017 đối với mục đích:

  Vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án SX-KD hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

  Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí lãi vay bằng VND cao hơn nhiều so với việc vay bằng ngoại tệ, đồng thời các doanh nghiệp có nguồn thu từ ngoại tệ thường tìm kiếm những khoản vay ngoại tệ để giảm chi phí tài chính.
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định gia hạn việc cho vay bằng ngoại tệ cho mục đích trên đến hết ngày 31/12/2018.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.