AI- Trí tuệ nhân tạo và Nhân lực ?


 • Global Moderator

  Hiện tại với CM 4.0 thì AI ( trí tuệ nhân tạo ) được nhắc và đề cập rất nhiều.
  AI sẽ thay thế lao động của con người.
  Vậy con người sẽ trở nên thừa?
  Con người sẽ trở thành đối tượng tiêu dùng và hưởng thụ?

  Và Trí tuệ nhân tạo nghĩ hộ con người>
  Vậy óc con người để làm gì?
  Để giải phóng?
  Để làm việc tốt hơn ?
  Hay
  Để giải thoát????
  Mời các thím cho ý kiến!?
  Tôi sẽ luôn đề ra ý tưởng, tạo ra thread ....
  Thanks Diễn đàn...


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.