Logistics sẽ hết thời ? và Chuỗi cung ứng lên ngôi?  • Logistics là gì?
    Chuỗi cung ứng là gì?

    Ngày nay vai trò chuỗi cung ứng chứng minh sự cần thiết.
    Và Chuỗi cung ứng lên ngôi..
    Tôi sẽ phân tích sau ...


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.