Xin Vilas xuất hàng Cao Lanh • Em chào anh chị! Anh chị cho em hỏi chút ạ: Bên em xuất hàng cao lanh muốn xin Vilas thì xin ở đâu và chi phí thường là bao nhiêu ạ. Em cảm ơn! • Văn bản cho phép miễn kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với cao lanh, đất sét, khoáng sét (thuộc các HS: 2507.00.00; 25.08.10.00; 25.08.30.00; 25.08.40.10; 25.08.40.90; 25.08.50.00 và 25.08.70.00)

  Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, về bản chất, đất sét (clay) thuộc nhóm các khoáng vật phyllosilicat nhôm ngậm nước, hoàn toàn khác với đất (soil) để trồng trọt. Đất sét và các loại khoáng sét không chứa chất hữu cơ, hầu như không có nguy cơ mang theo sinh vật gây hại thực vật. Nhiều loại đất sét và khoáng sét (bentonite, andaluzit, kyanit và sillimanit, cao lanh, ball clay...) là sản phẩm đã qua quá trình sản xuất, sấy khô hoặc nung ở nhiệt độ cao và mục đích là sử dụng trong các ngành sản xuất công nghiệp, xử lý môi trường. Dựa trên kết quả phân tích, nguy cơ dịch hại và kết quả kiểm tra thực tế trong thời gian qua thì đất sét, khoáng sét không có nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 2027/BNN-BVTV
  V/v: miễn kiểm dịch thực vật đối với đất sét nhập khẩu Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

  Kính gửi: Bộ Tài chính
  Tại Khoản 5, Điều 13 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật quy định “Cấm đưa đất nhập khẩu sinh vật gây hại vào Việt Nam, nhân nuôi sinh vật gây hại, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
  Về bản chất, đất sét (clay) thuộc nhóm các khoáng vật phyllosilicat nhôm ngậm nước, hoàn toàn khác với đất (soil) để trồng trọt, Đất sét và các loại khoáng sét không chứa chất hữu cơ, hầu như không có nguy cơ mang theo sinh vật gây hại thực vật. Nhiều loại đất sét và khoáng sét (bentonite, andaluzit, kyanit và sillimanit, cao lanh, ball clay...) là sản phẩm đã qua quá trình sản xuất, sấy khô hoặc nung ở nhiệt độ cao và mục đích là sử dụng trong các ngành sản xuất công nghiệp, xử lý môi trường. Dựa trên kết quả phân tích, nguy cơ dịch hại và kết quả kiểm tra thực tế trong thời gian qua thì đất sét, khoáng sét không có nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.
  Do đó, nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu đất sét, khoáng sét để sử dụng trong các ngành công nghiệp và xử lý môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng ý miễn thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với cao lanh, đất sét, khoáng sét (các loại hàng hóa có mã HS: 2507.00.00; 25.08.10.00; 25.08.30.00; 25.08.40.10; 25.08.40.90; 25.08.50.00 và 25.08.70.00).
  Vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính, chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu đất sét, khoáng sét.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Lê Quốc Doanh
  Nguồn: LuatVietnam.net • Danh sách các phòng thí nghiệm đã được cấp chứng chỉ VILAS
  Vilas công nhận các PTN cho từng phép thử/hiệu chuẩn cụ thể trên từng sản phẩm, vật liệu trên cơ sở các phương pháp thử hiệu chuẩn tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn bao gồm các phép thử hiệu chuẩn do PTN xây dựng.
  Hàng năm VILAS tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng cho các PTN và là đầu mối cho các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng của APLAC và các tổ chức Quốc tế và khu vực.

  Mục đích của công nhận PTN:
  · Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;
  · Hỗ trợ quá trình hội nhập (giúp giảm các rào cản kỹ thuật trong thương mại - TBT) thông qua thừa nhận;
  · Tạo điều kiện thừ nhận kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn trong nước và quốc tế;
  · Đảm bảo tính kịp thời và giảm chi phí, không phải thử lại;
  · Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của PTN;
  · Những kết quả hoạt động của VILAS đạt được cho đến nay. • Danh mục phòng thí nghiệm trong lĩnh vực hóa học
  Search for Chemical Field

  Số hiệu
  Code

  VILAS 001

  VILAS 002

  VILAS 004

  VILAS 012

  VILAS 015

  VILAS 016

  VILAS 017

  VILAS 021

  VILAS 022

  VILAS 023

  VILAS 027

  VILAS 030

  VILAS 031

  VILAS 032

  VILAS 034

  VILAS 037

  VILAS 038

  VILAS 045

  VILAS 046

  VILAS 048

  VILAS 049

  VILAS 051

  VILAS 055

  VILAS 058

  VILAS 062

  VILAS 063

  VILAS 064

  VILAS 066

  VILAS 067

  VILAS 070

  VILAS 071

  VILAS 076

  VILAS 078

  VILAS 084

  VILAS 086

  VILAS 092

  VILAS 094

  VILAS 095

  VILAS 096

  VILAS 097

  VILAS 098

  VILAS 102

  VILAS 104

  VILAS 105

  VILAS 106

  VILAS 110

  VILAS 111

  VILAS 112

  VILAS 115

  VILAS 116

  VILAS 117

  VILAS 118

  VILAS 122

  VILAS 123

  VILAS 124

  VILAS 125

  VILAS 127

  VILAS 128

  VILAS 130

  VILAS 131

  VILAS 134

  VILAS 135

  VILAS 136

  VILAS 138

  VILAS 141

  VILAS 142

  VILAS 143

  VILAS 147

  VILAS 149

  VILAS 154

  VILAS 159

  VILAS 168

  VILAS 170

  VILAS 174

  VILAS 176

  VILAS 181

  VILAS 182

  VILAS 184

  VILAS 186

  VILAS 187

  VILAS 188

  VILAS 191

  VILAS 194

  VILAS 196

  VILAS 202

  VILAS 203

  VILAS 205

  VILAS 206

  VILAS 207

  VILAS 209

  VILAS 213

  VILAS 214

  VILAS 218

  VILAS 219

  VILAS 221

  VILAS 222

  VILAS 224

  VILAS 225

  VILAS 226

  VILAS 227

  VILAS 228

  VILAS 229

  VILAS 231

  VILAS 234

  VILAS 236

  VILAS 237

  VILAS 238

  VILAS 241

  VILAS 242

  VILAS 243

  VILAS 244

  VILAS 245

  VILAS 246

  VILAS 247

  VILAS 248

  VILAS 249

  VILAS 251

  VILAS 254

  VILAS 255

  VILAS 256

  VILAS 257

  VILAS 259

  VILAS 260

  VILAS 261

  VILAS 262

  VILAS 265

  VILAS 266 Phòng thí nghiệm
  Laboratory

  Trung tâm hóa nghiệm Xăng dầu – Cục Xăng dầu – Tổng cục Hậu Cần
  Petrol control center – Gasoil Department – Ministry of Defense

  Phòng kiểm phẩm Cao su – Công ty Cao su Đồng Nai
  Rubber testing laboratory – Dong Nai Rubber Company

  Phòng thử nghiệm Dầu khí – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3
  Petroleum testinh Laboratory – Quality Assuranec anh testing centre 3

  Phòng hóa nghiệm – Công ty cổ phần và Giám định TKV
  Centre Chemical Laboratory – Vinacomin
  Quacontrol Joint stock Company (QUACONTROL)

  Phòng thử nghiệm Kỹ thuật Vật liệu Nổ - Phân viện Vật liệu Nổ
  Explosive materials technique testing laboratory
  Explosive Materials SubInstitute Weapon Institute

  Phòng thử nghiệm Xăng dầu B12 – Công ty Xăng dầu B12
  B12 Petroleum testing laboratory – B12 Petoleum Company

  Phòng thử nghiệm Trung tâm – Công ty Hóa dầu Petrolimex
  Central Laboratory – Petrolimex Petrochemical Company

  Phòng thử nghiệm Hóa, Sinh và Thực phẩm
  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
  Chemical microbiology and food testing laboratory
  Quality assurance and testing centre No 1

  Phòng thử nghiệm – Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex
  Testing laboratory – SaiGon Petro Chemical Branch
  Petrolimex Lubricants Company

  Phòng thử nghiệm Hóa, Vi sinh
  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
  Chemistry Microbiology testing laboratory – Quality Assurance and testing centre 2

  Phòng thử nghiệm Xăng dầu – Công ty Xăng dầu ku vực 5
  Petroleum testing laboratory – Petroleum Company Zone 5

  Phòng thử nghiệm Môi trường
  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
  Enviroment testing laboratory – Quality Assurance and Testing Centre 1

  Phòng thử nghiệm – Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
  Testing laboratory – HaiPhong Paint joint stock company

  Trung tâm Phân tích thí nghiệm Địa chất
  Analytical and Experimental Centre for Geology

  Phòng thử nghiệm Thực phẩm
  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
  Food testing laboratory – Quality Assurance and Testing Centre 3

  Phòng thử nghiệm hàng tiêu dùng
  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
  Consumer goods testing laboratory – Quality assurance and Testing Centre 3

  Phòng thử nghiệm Hóa hữu cơ
  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
  Organic chemical testing laboratory - Quality assurance and Testing Centre 3

  Phòng kiểm phẩm Cao su Bà Rịa – Công ty Cao su Bà Rịa
  Rubber testing laboratory – BaRia rubber Company

  Phòng thử nghiệm Xăng dầu khu vực 3 – Công ty Xăng dầu khu vực 3
  Testing laboratory – Petroleum Company Section III

  Phòng hóa nghiệm Trung tâm – Công ty Xăng dầu khu vực 2
  NhaBe Oil Termibals Central laboratory – Petrolimex SaiGon

  Phòng đảm bảo Chất lượng và thử nghiệm – Công ty thuốc Sát trùng Việt Nam
  Quality Assurance and testing department – VietNam Pesticide Company -VIPESCO

  Phòng thử nghiệm Môi trường – Trung tâm kỹ thuật TC – ĐL – CL 3
  Chemical and Environment testing laboratory
  Quality Assurance and testing centre 3

  Phòng thí nghiệm Vật liệu Nổ - Trung tâm Vật liệu Nổ Công nghiệp
  Explosive material laboratory – Institute explosive material centre

  Phòng thử nghiệm – Trạm quan trắc và phân tích môi trường
  Sở khoa học công nghệ và môi trường Đồng Nai
  Testing laboratory – Environment monitoring station and related sample analysis
  Department of Science technology and the Environment DongNai Province

  Phòng kiểm nghiệm cao su tiêu chuẩn Việt Nam – Công ty cao su Phước Hòa
  SVR testing laboratory – PhuocHoa rubber Company

  Phòng kiểm nghiệm cao su tiêu chuẩn Việt Nam – Viện nghiên cứu cao su Việt Nam
  Rubber standard Vietnamese Testing Laboratory
  Rubber Resrearch Institute of VietNam

  Phòng thử nghiệm cao su – Bộ phận KCS – Công ty cao su Đồng Phú
  Rubber testing laboratory – Quality Control Section – DongPhu Rubber Company

  Phòng thử nghiệm – Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex
  Testing laboratory – Petrolimex Petrochemical Company Branch of HaiPhong

  Phòng thử nghiệm hóa chất và vật liệu – Viện Hóa học Công nghiệp
  Testing laboratory of chemical and matereals – Institute of Industrial Chemical

  Phòng thí nghiệm Môi trường – Viện Khoa học Cộng nghệ Mỏ
  Environment laboraotory – Institute of Mining Sciece and Technology – IMSAT

  Trạm thử nghiệm thép Vinausteel – Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel
  Vinausteel testing laboratory – Vinausteel Co., Ltd

  Phòng thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
  Công ty TNHH một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn
  Pesticide testing laboratory – SaiGon Plant protection State Ltd., Co.

  Phòng thử nghiệm – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Yên
  Testing laboratory
  PhuYen Department for Standardization Metrology and Quanlity Control

  Bộ phận Thử nghiệm Quan trắc và Phân thích môi trường
  Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương
  Environment mornitoring and analysis laboratory
  BinhDuong Department of Natural resuorces and Environment

  Phòng thử nghiệm hóa thực phẩm, hóa lý
  Trung tâm kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ Cần Thơ
  Plyscio – Chemical and Food Testing Laboratory – CanTho Centre of Technology
  Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm
  Centre of Analysis Services and Experimentaion (Case)

  Phòng thử nghiệm - Bộ phận kiểm tra chất lượng Bio Pharma
  BIO – Pharmachemie Quanlity control laboratory – Bio
  Pharmachemie Veterunary Drugs Manufacturing Joint – Venture Company

  Phòng phân tích hóa và hóa lý
  Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất Miền Nam
  Laboratory of Physico – Chemical analysis – Centre of Analysis and Experriment

  • South Vietnam geological mapping division

  Phòng phân tích kiểm nghiệm
  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
  Analysis and experiment laboratory
  VinhLong Sience and Technology research Centre

  Bộ phận thử nghiệm – Phòng quản lý chất lượng – Công ty cao su Daklak
  Testing laboratory – KCS Department – Daklak Rubber Company

  Phòng phân tích – Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá
  Tobacco analysis department – Tobacco Economic Technical Institute

  Phòng đo lường hóa lý mẫu chuẩn – Trung tâm đo lường Việt Nam
  Laboratory of Physico – Chemical – Vietnam Metrology Institute

  Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệm
  Trung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 5
  Foodsafety and Veterinary laboratories
  The National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 5

  Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệm
  Trung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 4
  Foodsafety and Veterinary laboratories
  The National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 4

  Phòng kỹ thuật và thử nghiệm - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
  Technical and Testing laboratory
  QuangTri Department for Standads Metrology and Quality

  Phòng thử nghiệm giống cây trồng – Công ty CP giống cây trồng Thái Bình
  Seed testing laboratory – ThaiBinh seed joint stock company

  Phòng thử nghiệm cơ lý – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hải Phòng
  Mechanical laboratory
  Branch for Standardization Metrology and Quality control of Hai Phong city
  Phòng KCS – Nhà máy thép Biên Hòa – Công ty thép Miền Nam
  Quality control department – BienHoa steel works – Southern Steel Corporation

  Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệm
  Trung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 2
  Foodsafety and Veterinary laboratories
  The National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 2

  Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệm
  Trung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 3
  Foodsafety and Veterinary laboratories
  The National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 3

  Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm – Nhà máy thép Thủ Đức
  Công ty thép Miền Nam
  Quality control department – ThuDuc steel works – Southern Corporation

  Phòng KCS – Nhà máy thép Nhà Bè – Công ty thép Miền Nam
  Quality control department – NhaBe Steel works – Southern Steel Corporation

  Phòng thí nghiệm thuốc phóng thuốc nổ - Trung tâm thí nghiệm lưu mẫu
  Propellent and Explosive laboratory – Experiment and Sample storage Centre

  Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệm
  Trung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 1
  Foodsafety and Veterinary laboratories
  The National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 1

  Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệm
  Trung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 6
  Foodsafety and Veterinary laboratories
  The National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 6

  Phòng thí nghiệm KCS – Công ty cổ phần Xi măng HÀ Tiên 1
  Quality control laboratory – KCS – HaTien 1 Cement Joint stock company

  Phòng thí nghiệm môi trường – Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường -
  Trường đại học Giao thông Vận tải
  Environmental testing laboratory – Environmental engineering centre
  Univerisity of Communication and Transport

  Phòng thử nghiệm – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La
  Testing laboratory – Branch for Standars measures and Quality of Son La province

  Phòng kiểm tra chất lượng và thử nghiệm Long Hiệp – Công ty cổ phần Long Hiệp
  Quality control and testing laboratory LongHiep – LongHiep Joint stock company

  Phòng phân tích kiểm soát chất lượng sản phẩm
  Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
  Department for Analysis and quanlity control
  Products minerals and trading corporation mitraco Ha Tinh

  Phòng thí nghiệm trung tâm – Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
  Centre labotatory – LamThao fertilizers and chemicals company

  Phòng dầu thô và sản phẩm – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến dầu khí
  Crude oil and products department
  Rerearch and deverlopment centre for petroleum processing

  Phòng hóa lý – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí
  Physico – Chemical department
  Research and deverlopment centre for petrolum processing

  Phòng thử nghiệm chất lượng
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Bình
  Testing laboratory for quality
  QuangBinh department for standards metrology and quality

  Phòng thử nghiệm hóa sinh – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng KonTum
  Biochemical testing laboratory – KonTum Branch for Standards and Quanlity

  Phòng thí nghiệm quản lý tiêu chuẩn chất lượng
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa
  Testing laboratory for Quanlity
  Branch for standards measurement and quality of Thanh Hoa provice

  Phòng phân tích hóa lý – Viện nghiên cứu mỏ và luyện kim
  Physical – Chemical analysis laboratory
  National Research Institute of Mining and Metallurgy

  Phòng quản lý chất lượng – Công ty cao su Bình Long
  The quanlity management department – BinhLong Rubber company

  Phòng phân tích môi trường
  Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  Divesion of Environment analysis
  Centre of Environment monitoring and analysis of BaRia - VungTau

  Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường
  Sở Tài nguyên và Môi trường tinh Thái Nguyên
  ThaiNguyen centre for environment monitoring and protection
  ThaiNguyen Department of Natural resourses and environment

  Phòng thí nghiệm chất lượng môi trường – Viện tài nguyên và môi trường
  Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Environment quality laboratory – Institute for environment and resource – Viet Nam national university – Ho Chi Minh city

  Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
  Trung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc
  Pesticide formulations and residues laboratory
  Northern pesticide control centre (NPCC)

  Trung tâm an toàn mỏ - Viện khoa học công nghệ mỏ
  Mining safety centre – Institute of mining science and technology

  Phòng phân tích – Trung tâm quan trắc môi trường Phú Thọ
  Analysis – Monitoring laboratory
  PhuTho centre for environment mornitoring and protection

  Phòng kiểm nghiệm – Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học Công nghệ Quảng Ninh
  The testing laboratory
  Centre of applying achivement science and technology transfer

  Phòng thí nghiệm – Kiểm định vật liệu
  Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Nam Triệu
  Laboratory – Material veriflying – Nam Trieu Shipbuilding Industry Corporation

  Phòng thí nghiệm vật liệu tính năng kỹ thuật cao – Viện cơ khí năng lượng và mỏ
  High Technical laboratory of Maretial – Institute of Energy and Mining Machine

  Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
  Xí nghiệp xây lắp và khảo sát sửa chữa các công trình khai thác dầu khí
  Calibration and testing laboratory – Offshore construction division

  Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Dialac
  Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK)
  Laboratory quality assurance department – Dialac Milk plant – Vietnam dairy products joint stock company (VINAMILK)

  Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Trường Thọ
  Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK)
  Laboratory quality assurance department – TruongTho Milk plant – Vietnam dairy products joint stock company (VINAMILK)

  Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Thống Nhất
  Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK)
  Laboratory quality assurance department – Thong Nhat Milk plant – Vietnam dairy products joint stock company (VINAMILK)

  Phòng kỹ thuật chất lượng – Công ty Tôn Phương Nam
  Technical and quanlity department – Southern steel sheet company

  Phòng thử nghiệm hóa – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thừa Thiên Huế
  Testing laboratory – Branch for Standardization Metrology and Quanlity

  Phòng phân tích hóa học
  Chi nhánh công ty cổ phần giám định Vinacontrol Vinh
  Analytical laboratory
  The Vietnam superintendence and inspection joint stock company Vinacontrol Vinh

  Phòng thí nghiệm – Công ty cổ phần giám định Vinacontrol
  Vinacontrol laboratory – The Vietnam superintendence and inspection J.S.Co

  Trung tâm kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm – Viện dinh dưỡng Bộ Y Tế
  Food hygiene and safety control centre
  National institute of nutrition ministry of health

  Phòng thí nghiệm – Chi nhánh giám định Vinacontrol Đà Nẵng
  Laboratory – Vinacontrol DaNang

  Phòng quản lý chất lượng thí nghiệm và KCS
  Công ty xi măng CONSEVCO Sông Gianh
  Laboratory quality control department – SongGianh cosevco cement company

  Phòng thí nghiệm Kymdan – Công ty cổ phần cao su Sài Gòn Kymdan
  Kymdan laboratory - SaiGon Kymdan Rubber Stock Company

  Phòng thử nghiệm hóa lý – vi sinh – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  Laboratory of physico – chemical and bacteriological analysis
  Pasteur Institute of Ho Chi Minh city

  Phòng kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm (kỹ thuật – KCS)
  Doanh nghiệp tư nhân Đại Bình
  Technique and Quality control of product Laboratory – DaiBinh PTE

  Phòng quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường
  Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội
  Analytical Chemistry and Environment Department – Centre of research Technology Transfer environment analysis

  Phòng thử nghiệm hóa – vi sinh – vật liệu xây dựng Khánh Hòa
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa
  Chemical – Microbiological Building Materials Laboratory
  Department for Standardization metrology and Quanlity Control Khanh Hoa Branch

  Viện vệ sinh y tế công cộng – Bộ Y Tế
  Institute of Hygiene and Public health – Ministry of Health

  Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai
  Testing and Calibration laboratory – Standard and Metrology Branch

  Trung tâm bảo vệ môi trường Đà Nẵng – Sở tài nguyên và môi trường Đà Nẵng
  DaNang Environment Protection centre
  DaNang Department of Natural Resources and Environment

  Trung tâm phân tích và kiểm nghiệm Bình Định
  Sở khoa học và công nghệ Bình Định
  BinhDinh Analysis and experiment Centre
  Department of Sciences and Technology of BinhDinh Province

  Phòng thử nghiệm xí nghiệp Xăng dầu hàng không Miền Bắc
  Công ty xăng dầu hàng không
  The Testing Laboratory – Northern Air Petrol Enterprise

  Phòng thử nghiệm xí nghiệp xăng dầu hàng không Miền Trung
  Công ty xăng dầu hàng không
  The Testing Laboratory – Central Air Petrol Enterprise
  Vietnam Air Petrol Company

  Phòng thử nghiệm xí nghiệp xăng dầu hàng không Miền Nam
  Công ty xăng dầu hàng không
  The Testing Laboratory – Central Air Petrol Enterprise
  Vietnam Air Petrol Company

  Phòng kỹ thuật công ty sản xuất và thương mại Thiên Sinh
  ThienSinh Production and Trading Co., LTd

  Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường
  Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
  Vietnam Institute for Tropical technology and Environment Protection
  People’s Committee of Ho Chi Minh city

  Phòng kiểm nghiệm – Công ty hóa chất 21
  Tổng cục công nghiệp quốc phòng – Bộ Quốc Phòng
  Quality management Department Chemical Company No 21
  General Department of National Defence Industry – Ministry of Defence

  Phòng thí nghiệm
  Chi nhánh công ty cổ phần Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
  Vinacontrol laboratory – The Vietnam supersintendence and inspection J.S.Co

  Phòng thử nghiệm và kiểm tra chất lượng hàng hóa
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An
  Goods and products quality testing laboratory
  Branch for Standardization metrology ang quality control

  Phòng thử nghiệm hóa học và thực phẩm – Công ty SCG Việt Nam TNHH
  Food and chemical laboratory – SCG Vietnam Ltd

  Trung tâm đào tạo và phát triển Sắc ký TP. Hồ Chí Minh
  Centre fof Education and Development of Chromatography

  Phòng thí nghiệm Anvifish - Công ty TNHH Việt An
  Laboratory anvifish – Anvifish Co., Ltd

  Phòng phân tích – Công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh
  Analytic department – BacNinh Agricultural Products joint stock company

  Phòng thử nghiệm – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lạng Sơn
  Testing laboratory – LangSon Branch of standardization metrology and quality

  Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc BVTV
  Trung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Nam
  Pesticide formulations and residues laboratory
  Southern pesticide control centre

  Phòng thử nghiệm Hóa, Lý, Vi sinh, Vật liệu xây dựng
  Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học Lâm Đồng
  Physicochemical – Microbiological – Building material Laboratory – LamDong Centre for Applycation of Science – Technology and Informatics

  Phòng thử nghiệm Hóa, Lý, Vi sinh, Vật liệu xây dựng
  Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học Lâm Đồng
  Physicochemical – Microbiological – Building material Laboratory – LamDong Centre for Applycation of Science – Technology and Informatics

  Phòng thử nghiệm hóa Thực phẩm
  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang
  Laboratory of chemical – foodstuff – Branch for standards measures and quanlity of Bac Giang province

  Phòng thử nghiệm – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà Mau
  Testing Laboratory – CaMau Branch for Standards Metrology Quality

  Trung tâm Quan Trắc Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng
  HaiPhong Centre for Environment Mornitorning – HCAEM – Department of natural Resourse and Environment

  Phồng thử nghiệm – Ban quản lý chất lượng và công nghệ
  Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
  Testing Laboratory – Quality Management and Technology Department
  AnGiang Fisheries Import and Export Joint stock company

  Phòng thí nghiệm Phân xưởng Cơ điện và Kiểm soát Chất lượng
  Nhà máy Thép Phú Mỹ - Công ty thép Miền Nam
  Laboratory – Mecha – Electric and Quanlity control department
  PhuMy steel Company – Southern Steel Corporation

  Phòng thí nghiệm Môi trường
  Trung tâm Nghiên cứu Môi trường – Viện Khí tượng Thủy văn
  Environmental Laboratory – Centre for Environment Research
  National Institute of meteorology, hydrology and environment

  Phòng thí nghiệm Dầu bôi trơn – Xí nghiệp sản xuất HTD và Dầu bôi trơn 12-11
  Lubricant laboratory – 12-11 Production of Commodities and Lubricant Enterprise

  Phòng Quản lý Chất lượng – Nhà máy hóa chất Biên Hòa
  Quanlity Control Department – Bien Hoa Chemical plant

  Bộ môn Phân tích và Giám định Thực phẩm – Viện Công nghiệp Thực phẩm
  Food analysis and assessment Dept. – Food Industries Research Institute

  Trung tâm Kỹ thuật Thí nghiệm và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
  Dong Thap Experiment Technique and Applying Science Technology centre
  Dong Thap Department of Science and Technology

  Phòng thử nghiệm Hóa - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
  Chemical Testing Laboratory – Phu My Thermal Power Company Limited

  Phòng thử nghiệm Vi sinh – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng
  Mcrobiological Laboratory Branch for Standardization Metrology and Quanlity control of HaiPhong city

  Phòng Quản lý Chất lượng nước
  Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế
  Water Quanlity Management Department – Thua Thien Hue Construction and Water Supply State – one member Company Limited

  Phòng thẩm định chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
  Quality Assessment Department
  Binh Thuan Branch of Standardization Metrology and Quality

  VILAS 267 Phòng Quản lý chất lượng – Công ty Cao su Dầu Tiếng
  Quality Management Department – Dau Tieng Rubber Corporration.
  VILas 268 Phòng thí nghiệm Vianacontrol Quảng Ninh - CN Giám định Viancontrol Quảng Ninh.
  Vinacontrol Quang Ninh Laboratory – Vianacontrol Quang Ninh.
  VILAS 269 Trung tâm Quan Trắc và dịch vụ kỹ thuật môi trường - Sở tài nguyên Môi trường Long An.
  Centre of Environmental Monitoring & Technical services (CEMTES) – Department of Natural Resources and Enviroment Long An Province.
  VILAS 273 Phòng Quan trắc phân tích môi trường – Trung tâm Quan Trắc môi trường – Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất.
  Environmental analysis monitoring Department – Environment monitoring technical Centre – Dung Quat Economic Zone Authority.
  VILAS 409 Trung tâm môi trường và sinh thái ứng dụng – Sở khoa học và công nghệ TP Hồ Chí Minh.
  Centre of Environment and Applied Ecology – Department of Science & Technology Ho Chi Minh.
  VILAS 410 Trung tâm kiểm nghiệm an toàn vẹ sinh thực phẩm HV Miền Trung – Viện Pasteur Nha Trang.
  Centre of food safety of centre provinces of Viet Nam – Institute Pasteur in Nha Trang.
  VILAS 412 Phòng phân tích thí nghiệm – Trung tâm Quan Trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp.
  Testing Laboratory – Centre Monitoring Technical Resources and Environment Dong Thap.
  VILAS 414 Phân xưởng hóa – Thí Nghiệm – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.
  Chemical Department and Laboratory – Patro Vietnam – Nhon Trach Power Company.
  VILAS 416 Phòng hóa nghiệm trung tâm – Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam.
  Center Testing Laboratory - Vedan Viet Nam Enterprise Corp., Ltd.
  VILAS 430 Phòng thí nghiệm môi trường, Trung Tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường.
  Environmental Laboratory - Centre for Environmental Monitoring - Viet Nam Environmental Agency.


Log in to reply