Tính cước vận chuyển đường thủy theo quy định nào? • (Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hữu Hoà (Đồng Tháp) hỏi: Căn cứ hướng dẫn, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật nào để phân loại đường sông phục vụ tính cước vận chuyển?

  Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

  Theo Điều 4 Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa thì việc xác định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa theo quy định tại Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 3082/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Tuy nhiên hiện nay, việc tính giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa, không căn cứ vào cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

  Giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa được xác định theo cơ chế thị trường, thông qua hợp đồng vận chuyển, đơn vị tính cước vận chuyển là đồng/tấn.kilômét. • Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:
  Theo Điều 4 Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa thì việc xác định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa theo quy định tại Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 3082/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Tuy nhiên hiện nay, việc tính giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa, không căn cứ vào cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

  Giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa được xác định theo cơ chế thị trường, thông qua hợp đồng vận chuyển, đơn vị tính cước vận chuyển là đồng/tấn.kilômét.