Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan


 • administrators

  • Trình tự thực hiện:

  • Đối với cá nhân, tổ chức:
   Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan.

  • Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
   Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra ra quyết định.

  • Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.
  • Thành phần, số lượng hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  • Văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan.
  • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  • Thời hạn giải quyết: 05 ngày tại cấp Cục.

  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Hải quan
  • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng Hải quan
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan
  • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

  • Lệ phí (nếu có): Không có

  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không có

  • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

  • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.
  • Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
  • Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.