Bảng mã phương thức vận tải  1. BẢNG MÃ PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI
   Mã Tên
   001 Đường sông
   002 Đường biển
   003 Đường sắt
   004 Đường không
   005 Đường bộ
   006 Container Biển
   007 Container Sắt
   008 Container Không
   009 Container Bộ
   099 Loại khác

Log in to reply