Bảng mã phương thức thanh toán  1. BẢNG MÃ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
   Mã Tên
   BIENMAU Bien mau
   CAD
   CANTRU Cấn trừ
   CASH
   CHEQUE
   DA Chap nhan TT
   DP
   DU
   GV Gop von
   H-D-H Hàng đổi hàng
   H-T-N Hàng trả nợ
   HPH Hoi phieu
   KHONGTT Không thanh toán
   LC
   LDDT Liên doanh đầu tư
   OA Thanh toan ghi so
   TM TIEN MAT
   TT Telex Transfer
   TTR
   TXX

Log in to reply