Bảng mã đơn vị tính hàng hóa  1. BẢNG MÃ ĐƠN VỊ TÍNH HÀNG HÓA
   TT MÃ ĐVT TÊN ĐVT MÃ STD TỶ LỆ QUI ĐỔI MÃ ĐVT TÊN ĐVT MÃ STD TỶ LỆ QUI ĐỔI
   1 0 USD 0 1 48 LO (CHAI) 47 1
   2 1 GRAMME 1 1 49 TUYP 49 1
   3 10 CON (DONG VAT) 10 1 5 HECTOLIT 5 1
   4 100 CUM 50 CAY (THUC VAT) 50 1
   5 101 mm3 51 STER 51 1
   6 102 cm3 52 BAN 52 1
   7 103 mm2 53 GOI 53 1
   8 104 cm2 54 LO (NHIEU CAI) 54 1
   9 105 dm2 55 CONTAINER 55 1
   10 106 dm 56 CHI 56 1
   11 107 HE THONG 57 HAT 57 1
   12 108 TEST 58 TAP 58 1
   13 109 KIT 59 TO 59 1
   14 11 CHIEC 11 1 6 M3 6 1
   15 110 MOME 4 60 BINH 60 1
   16 12 THANH 12 1 61 RAM 61 1
   17 120 UNIT 62 INCH 3 -
   18 121 LBS 63 INCH2 14 -
   19 122 BOU 2 64 YARD2 14 -
   20 13 THUNG 13 1 65 MIENG 65 1
   21 14 M2 14 1 66 MILILIT(ml) 66
   22 15 TA (12 CAI) 17 12 67 CENTIMET 67
   23 16 TAN 1 1,000,000 68 XXX 68 1
   24 17 CAI 17 1 69 MILIMET 69
   25 18 1000 CON 10 1,000 7 KW/H 7 1
   26 19 1000 CAI 17 1,000 70 MILIGAM 70
   27 2 KG 1 1,000 71 CANH (THUC VAT) 71 1
   28 20 1000 QUA 27 1,000 72 CU 72 1
   29 21 1000 LIT 4 1,000 73 LON 73
   30 22 1000 CUON 36 1,000 74 100 MET 74
   31 23 1000 MET 3 1 75 BAO 75
   32 24 1000 DOI 8 1,000 76 CAN 76
   33 25 1000 SAN PHAM 35 1,000 77 100 VIEN 77
   34 26 KVA 26 1 78 100 GRAMME 78
   35 27 QUA 27 1 79 10 BAO 79
   36 28 1000 M2 14 1,000 8 DOI 8 1
   37 29 VIEN 29 1 80 1000 ONG 80
   38 3 MET 3 1 81 10 CHIEC 81
   39 30 1000 CHIEC 11 1,000 82 100 CHIEC 82
   40 31 1000 BO 33 1,000 83 BICH 83
   41 32 1000 GOI 53 1,000 84 QUYEN 84
   42 33 BO 33 1 85 10 MET 85
   43 34 1000 M3 4 1,000,000 86 CUC 86
   44 35 SAN PHAM 35 1 87 100 FT 87
   45 36 CUON 36 1 88 BONG 88
   46 37 NGOAI TE 37 37 89 CAP 89
   47 38 1000 VIEN 29 1,000 9 CARAT 1
   48 39 KIEN 39 1 90 2 CHIEC/BO 90
   49 4 LIT 4 1 91 2 CAI/BO 91
   50 40 YARD 3 1 92 BANG 92
   51 41 HOP 41 1 93 TUI 93
   52 42 TAM 42 1 94 ONG 94
   53 43 SOI 43 1 95 POUND 1
   54 44 TA (100 KG) 1 100,000 96 MANH
   55 45 FEET VUONG 14 - 97 GROSS
   56 46 VI 46 1 98 LIEU
   57 47 CHAI 47 1 99 TUT


 • Mục nè chuyển sang phần ECUS thì đúng nhất :)
  Thím nhỉ?


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.