Bảng mã các loại hình nhập khẩu  1. BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU
   TT Nhóm LH Mã LH Tên Loại Hình
   1 Đầu tư NDT01 Nhập đầu tư
   2 NDT04 Nhập chuyển khẩu
   3 NDT05 Nhập Đầu Tư sửa chữa tái chế
   4 NDT06 Nhập Đầu Tư Kho Bảo Thuế
   5 NDT07 Nhập Đầu Tư nhập viện trợ
   6 NDT08 Nhập Đầu Tư nộp thuế
   7 NDT09 Nhập Đầu Tư từ Việt Nam
   8 NDT10 Nhap Kinh Doanh Đầu Tư (Trong nước)
   9 NDT11 Nhập đầu tư khu chế xuất
   10 NDT12 Nhập đầu tư tái xuất
   11 NDT14 Nhập đầu tư khu công nghiệp
   12 NDT15 Nhập đầu tư gia công khu công nghiệp
   13 NDT16 Nhập đầu tư tại chỗ
   14 NDT17 Nhập đầu tư liên doanh
   15 XDT01 Xuất Đầu Tư
   16 XDT04 Xuất Chuyển khẩu
   17 XDT05 Xuất Đầu Tư đã sửa chữa tái chế
   18 XDT06 Xuất Đầu Tư Kho Bảo Thuế
   19 XDT07 Xuất đầu tư khu công nghiệp
   20 XDT08 Xuất đầu tư gia công khu công nghiệp
   21 XDT09 Xuất đầu tư kinh doanh khu công nghiệp
   22 XDT10 Xuất đầu tư tại chỗ
   23 Gia công NGC01 Nhập Gia Công
   24 NGC02 Nhập Đầu Tư Gia công
   25 NGC03 Nhập Gia Công Kinh doanh
   26 NGC04 Nhập Gia Công Tạm nhập
   27 NGC05 Nhập Kinh Doanh Kho Bảo Thuế
   28 NGC06 Hàng hóa tái nhập vào KCX
   29 NGC07 Hàng hóa tạm nhập vào KCX
   30 NGC08 Nội địa mua hàng của Khu chế xuất
   31 NGC09 Nhập khu chế xuất
   32 NGC10 Nhập chuyển tiếp
   33 NGC11 Nhập gia công để SXXK
   34 NGC12 Nhap TP tu ND vao KCX
   35 NGC13 Nhập Gia công Tại chỗ
   36 NGC14 Nhập chế xuất tại chỗ
   37 NGC15 Nhập kho bảo thuế tại chỗ
   38 NGC16 Nhập Gia Công từ KTM về nội địa
   39 NGC99 Nhập Gia Công Tạm nhập Tái chế
   40 XGC01 Xuất Gia Công
   41 XGC02 Xuất Đầu Tư Gia công
   42 XGC03 Xuất Gia Công Kinh doanh
   43 XGC04 Xuất Gia Công Tái xuất
   44 XGC05 Xuất Kinh Doanh Kho Bảo Thuế
   45 XGC06 Hàng hóa tái xuất ra nước ngoài từ KCX
   46 XGC07 Hàng hóa tạm xuất ra nước ngoài từ KCX
   47 XGC08 Hàng trong nội địa bán cho KCX
   48 XGC09 Sản Phẩm KCX xuất ra nước ngoài
   49 XGC10 Xuất đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài
   50 XGC13 Xuất Gia công Tại chỗ
   51 XGC14 Xuất chế xuất tại chỗ
   52 XGC16 Xuất Gia Công từ nội địa vào KTM
   53 Kinh Doanh NKD01 Nhập Kinh Doanh
   54 NKD02 Nhập Dầu khí
   55 NKD03 Nhập Kinh Doanh Đá Quí
   56 NKD04 Nhập Kinh Doanh Gắn máy
   57 NKD05 Nhập Đầu Tư Kinh doanh
   58 NKD06 Nhập Kinh Doanh Ô tô
   59 NKD07 Nhập hợp đồng đại lý
   60 NKD08 Nhập Kinh doanh hàng đổi hàng
   61 NKD09 Nhập Kinh doanh Nội địa hóa
   62 NKD11 Nhập Kinh doanh Tại chỗ
   63 NKD12 Nhập Biên giới
   64 NKD13 Nhập kinh doanh nội địa vào khu TM
   65 XKD01 Xuất Kinh Doanh
   66 XKD02 Xuất Dầu khí
   67 XKD04 Xuất Kinh Doanh Gắn máy
   68 XKD05 Xuất Đầu Tư Kinh doanh
   69 XKD06 Xuất Kinh Doanh Ô tô
   70 XKD08 Xuất Kinh doanh Tại chỗ
   71 XKD09 Xuất kinh doanh từ Khu TM vào nội địa
   72 XKD11 Xuất Kinh Doanh phục vụ Đầu Tư
   73 Sản xuất xuất khẩu NSX01 Nhập Để Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu
   74 NSX02 Nhập Đầu Tư Sản xuất xuất khẩu
   75 NSX03 Nhập san xuat xuat khau vao KCX
   76 NSX04 KCX mua hang noi dia de SXXK
   77 NSX05 Tam nhap hang SXXK
   78 NSX06 Nhập SXXK Tại chỗ
   79 XSX01 Xuất khẩu hàng SX từ hàng NK
   80 XSX02 Xuất Đầu Tư Sản xuất xuất khẩu
   81 XSX03 Xuat san xuat xuat khau tu KCX
   82 XSX05 Tai xuat hang SXXK
   83 XSX06 Xuất SXXK Tại chỗ
   84 Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập NTA01 Tạm Nhập Tái Xuất (Nhập Phải Tái Xuất)
   85 NTA02 Tái Nhập
   86 NTA03 Tạm Nhập Tàu Biển
   87 NTA04 Nhập Đầu Tư Tái nhập
   88 NTA05 Tái Nhập Hàng Xuất Triển Lãm
   89 NTA06 Nhập kho ngoại quan
   90 NTA08 Nhập Viện Trợ
   91 NTA09 Tái Nhập Thành Phẩm GC vào KCX
   92 NTA10 Tạm Nhập NPL vào KCX để Gia công
   93 NTA11 Nhập Đầu Tư Tạm nhập thi công
   94 NTA12 Mua Hàng Của Nội địa (Xí nghiệp KCX)
   95 NTA13 Nhập Quá Cảnh
   96 NTA14 Nhập Triển Lãm,Hàng mẫu,Quảng cáo ...
   97 NTA15 Nhập Đầu Tư Tạm nhập
   98 NTA16 Nhập Đầu Tư Kinh Doanh Cửa hàng M/Thuế
   99 NTA19 Nhập hàng bán tại cửa hàng miễn thuế
   100 NTA20 Nhập Trung Ương Ôtô
   101 NTA24 Tạm nhập xăng dầu
   102 NTA25 Tạm nhập Tái chế
   103 XTA01 Tạm Xuất Tái Nhập (Xuất Phải Tái Nhập)
   104 XTA02 Tái Xuất
   105 XTA03 Tái Xuất Tàu Biển
   106 XTA04 Xuất Đầu Tư Tái xuất
   107 XTA05 Tạm Xuất Triển Lãm
   108 XTA06 Xuất kho ngoại quan
   109 XTA08 Xuất Viện Trợ
   110 XTA09 Tái Xuất Thành Phẩm GC vào Nội địa
   111 XTA10 Tạm Xuất NPL vào Nội địa để Gia công
   112 XTA11 Xuất Đầu Tư Tái xuất thi công
   113 XTA12 Bán Hàng cho Nội địa (Xí nghiệp KCX)
   114 XTA13 Xuất Quá Cảnh
   115 XTA14 Xuất Triển Lãm,Hàng mẫu,Quảng cáo ...
   116 XTA15 Xuất Đầu Tư Tạm xuất
   117 XTA16 Tái Xuất Xăng Dầu
   118 XTA17 Xuất hàng bán tại cửa hàng miễn thuế
   119 XTA18 Tái xuất hàng bán miễn thuế
   120 XTA19 Tái xuất Tái chế
   121 XTA20 Tái xuất ( Hàng tạm nhập tái xuất)
   122 XTA21 Xuất Tại chỗ Tái xuất

Log in to reply