Lệnh giao hàng – Delivery order (D/O) • Lệnh giao hàng là gì?

  Lệnh giao hàng – Delivery order (viết tắt là D/O) là chứng từ nhận hàng mà hãng tàu/ Forwarder cấp cho consignee để tiến hành nhận hàng sau khi có thông báo hàng đến. D/O có thể hiểu đơn giản đó là giấy chỉ thị cho người đang giữ hàng (giám sát kho hàng hoặc cảng biển) bàn giao lại hàng hóa cho người giữ lệnh giao hàng (consignee)

  Nội dung thường có trên D/O

  Người nhận hàng, bên được giao
  Số vận đơn
  Cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng
  Tên tàu, số chuyến
  Tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng, thể tích
  Số container, số chì
  Lệnh giao hàng phải được ký hậu đúng cách bởi người vận chuyển hoặc đại lý của họ

  Các loại lệnh giao hàng

  Lệnh giao hàng của forwarder
  Là lệnh giao hàng của đại lý vận chuyển, đại lý vận chuyển ban hành lệnh này để yêu cầu người nắm giữ hàng phải đưa hàng cho người nhận (doanh nghiệp nhập khẩu). Tuy nhiên, trong trường hợp đại lý vận chuyển không phải là người viết Bill thì không thể chỉ dùng lệnh này để nhận hàng mà bạn yêu cầu phải có những chứng từ khác kèm theo.

  Lệnh Giao hàng của hãng tàu
  Lệnh giao hàng của hãng tàu là lệnh hãng tàu cấp phát để yêu cầu người đang giữ hàng giao hàng cho người nào đó. Thường mối quan hệ sẽ là: Hãng tàu yêu cầu giao hàng cho đại lí vận chuyển và đại lí vận chuyển yêu cầu giao hàng cho họ. Khi đại lí vận chuyển nắm trong tay D/O mà hãng tàu cấp phát cho mình và giao lại cho doanh nghiệp nhập khẩu cùng với hóa đơn gốc của hãng tàu thì người nhập khẩu mới đủ điều kiện nhận hàng.

  Xem thêm: https://nguyendang.net.vn/vi/lenh-giao-hang-delivery-order/


Log in to reply