So sanh giữa giao nhận truyền thống và logistics • Giao nhận truyền thống
  Đầu tư vào vận tải, kho bãi
  Thực hiện các dịch vụ vận tải và giao nhận hàng hóa
  Mua bán cước là nguồn doanh thu chính
  Không tham gia , chia sẻ thông tin về kế hoạch và hoạt động kinh doanh với khách hàng cùng với các công ty cùng nghành khác là đối thủ cạnh tranh.
  Logistics và chuỗi cung ứng
  Đầu tư vào hệ thống kỹ thuật công nghệ, hệ thống quản lý
  Tìm nguồn cung ứng bên ngoài về kho bãi và phương tiện vật chất khác
  Tập hợp nhiều con người , công nghệ và giải pháp mang tính sáng tạo
  Thực hiện các dịch vụ mở rộng nên nhiều gía trị gia tăng mới
  Giải pháp trọn gói
  Tham gia chia sẻ thông tin với khách hàng đối tác
  Cùng các công ty trong nghành liên minh chiến lược


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.