Tiêu thụ quá 3% vật tư dư thừa vào nội địa phải nộp thuế bổ sung • rường hợp phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công vượt quá 3% thì người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế NK đối với phần vượt, thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan.
  alt text
  Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam về xử lý thuế NK, thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công.

  Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XK, thuế NK, thì: "Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực NK theo hợp đồng gia công được miễn thuế NK khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan".

  Trường hợp phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực NK theo hợp đồng gia công được miễn thuế NK khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan theo quy định. Trường hợp vượt quá 3% người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế NK đối với phần vượt, thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan.

  Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trước mắt, đề nghị Tập đoàn/Hiệp hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu trên. Với kiến nghị sửa đổi quy định này, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ, ngành, Tổng cục Hải quan sẽ tổng hợp, trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.