Trâu, bò sống nhập khẩu chỉ được thông quan khi có kết quả kiểm dịch • Để đảm bảo công tác quản lý đối với mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương chỉ được thông quan sau khi có kết quả kiểm dịch động vật.
  alt text
  Đối với các lô hàng trâu, bò sống nhập khẩu vào Việt Nam, thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ 100%, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

  Các lô hàng trâu, bò sống nhập khẩu chỉ được thông quan sau khi có kết quả kiểm dịch động vật đủ điều kiện nhập khẩu của cơ quan kiểm định có thẩm quyền theo đúng quy định.

  Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, cơ quan Kiểm dịch động vật, công an tỉnh, chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước khác có liên quan để điều tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu, bò từ Lào, Campuchia vào Việt Nam; vi phạm các quy định về thú y và kiểm dịch động vật…

  Công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thay thế các công văn chỉ đạo trước đó về vấn đề này gồm: Công văn 4635/TCHQ-GSQL ngày 9/8/2013; công văn 1528/TCHQ-GSQL ngày 18/2/2014.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.