Gần 50% cảng, bến thủy chưa có phương án bảo vệ môi trường


 • administrators

  Vào tháng 9 năm 2016 còn tới gần 50% doanh nghiệp cảng, bến thủy chưa có hồ sơ về bảo vệ môi trường.

  Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo các Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I, II, III và IV (trực thuộc Cục) rà soát, lập danh sách các cảng, bến thủy chưa lập hồ sơ về bảo vệ môi trường; Đồng thời, yêu cầu lập hồ sơ về bảo vệ môi trường và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 Nghị định 18 ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Các đơn vị phải báo cáo tình hình về Cục trước 30/11/2016.

  Động thái này của Cục ĐTNĐ Việt Nam nhằm triển khai Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ GTVT (ban hành ngày 3/8/2016) về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong giao thông đường thủy.

  Cục ĐTNĐ Việt Nam cũng chỉ đạo các Cảng vụ vận động các chủ doanh nghiệp cảng, bến thủy đầu tư trang thiết bị, phát triển dịch vụ thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý các loại chất thải của phương tiện thủy, tàu biển khi ra vào cảng bến; Đơn vị này cũng đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện quan trắc các thông số về nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung theo hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

  Theo báo Giao thông.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.