Sửa đổi Nghị định 08 về thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan • Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Hiện tại dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân.
  alt text
  Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2015.

  Qua thời gian thực hiện, Nghị định đã phát sinh một số vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế công tác quản lý của cơ quan Hải quan và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK như: Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa trung chuyển, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; quy định DN ưu tiên, quản lý rủi ro về hải quan…

  Theo Tổng cục Hải quan, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

  Theo đó, nhiều Điều, khoản được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định như: Người khai hải quan; Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; . Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; Chế độ ưu tiên; Điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên đối với DN XK, NK; Điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên đối với đại lý hải quan; Phân loại hàng hóa; trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện phân loại hàng hóa XK, NK; Nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan; Trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu… • Xem toàn bộ nghị định ở link này http://vnll.com.vn/wp-admin/post.php?post=1627&action=edit


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.