Công trình xây dựng được phân loại như thế nào về việc phòng chống mối? • PHÂN LOẠI YÊU CẦU PHÒNG CHỐNG MỐI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH
  Loại A
  Là các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức độ cao. Gồm các công trình đặc biệt, công trình cao tầng, công trình có niên hạn từ 100 năm trở lên. Các bảo tàng, thư viện, nơi lưu trữ, cơ quan văn phòng, công trình văn hóa lịch sử, nhà kho , nhà sản xuất có chứa hoặc sử dụng các thành phẩm quý có chứa xenlulo

  Loại B
  Công trình có yêu cầu phòng chống mối mức khá. Gồm các công trình có niên hạn sử dụng từ 50 năm cho đến 100 năm.

  Loại C
  Các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức trung bình. Gồm các công trình có niên hạn sử dụng từ 20 đến 50 năm. Nhà ít tầng xây dựng ở những vùng có mối hoạt động.

  Loại D
  Các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức thấp. Gồm các công trình ít quan trọng được xây dựng ở vùng địa lý không có mối hoạt động. Ví dụ như: nhà kho, nhà sản xuất làm bằng những vật liệu không chứa chất xenlulo. Nhà có chứa hoặc sử dụng, gia công những loại thành phẩm không chứa chất xenlulo.

  Công trình loại A, B là những công trình phải thực hiện các biện pháp phòng chống mối ngay từ khi lập dự án thiết kế và khi thi công xây dựng. (Phải đề xuất các phương án, biện pháp cụ thể ngay từ khi lập dự án và thiết kế xây dựng).
  Công trình loại C là loại công trình có thể xem xét để áp dụng một phần các biện pháp chống mối. Nhưng chủ yếu là phải xử lý thuốc chống mối cho những bộ phận kết cấu, bộ phận trang trí và hệ thống cửa bằng gỗ hoặc vật liệu xenlulo. (có đề xuất phương án, biện pháp cụ thể ngay từ lúc lập dự án và thiết kế xây dựng).

  Công trình loại D là loại công trình không áp dụng ngay các biện pháp phòng chống mối trong khi thiết kế, thi công xây dựng.

  Xem thêm: https://dietcontrungtphcm.net/cach-phong-chong-moi-cho-cong-trinh-hieu-qua/


Log in to reply