11 bến cảng tại Hải Phòng không có hoạt động XNK • 11 bến cảng này nằm trong danh mục cảng biển Việt Nam nhưng nhiều năm gần đây không có hàng hóa XNK, phương tiện xuất nhập cảnh.
  alt text
  Các bến cảng gồm: Bến cảng cơ khí Hạ Long; cảng nhà máy thép Việt Nhật; cảng công ty Hóa dầu quân đội (Mipec); cảng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng; cảng Lilama; cảng Caltex; cảng Thăng Long gas; cảng Sông Đà 12 (Tự Long); cảng Tiến Mạnh; cảng Quỳnh Cư; cảng Thủy sản.

  Ngoài 11 cảng ở khu vực Hải Phòng, địa bàn do Hải quan Hải Phòng quản lý còn cảng Diêm Điền (do Chi cục Hải quan Thái Bình, Cục Hải quan Hải Phòng) cũng trong tình trạng vắng bóng hàng hóa XNK, phương tiện xuất nhập cảnh.

  Theo Hải quan Hải Phòng, tình trạng vắng hàng, vắng phương tiện ở 12 bến cảng nêu trên diễn ra trong 3 năm trở lại đây.

  Ngoài ra, 12 bến cảng nêu trên cũng không đủ điều kiện giám sát hải quan (không có hệ thống camera giám sát, văn phòng làm việc, hệ thống kết nối giám sát với cơ quan Hải quan…).

  Tình trạng nêu trên khiến cơ quan Hải quan khó khăn, bị động trong thực hiện nhiệm vụ giám sát hải quan theo quy định.

  Theo Quyết định 480/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2017 của Bộ Giao thông vận tải về danh mục cảng biển Việt Nam, địa bàn Hải Phòng có tới 46 bến cảng nằm trong danh mục cảng biển Việt Nam là địa bàn có số lượng bến cảng lớn nhất, nhiều hơn địa bàn đứng thứ 2 là TP.HCM 6 bến cảng (TP.HCM có 40 bến cảng) và hơn địa bàn đứng thứ 3 là Bà Rịa- Vũng Tàu 8 bến cảng.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.