Phí bản quyền phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu  • Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với vướng mắc của Cục Hải quan Khánh Hòa liên quan đến phí bản quyền có phải cộng vào trị giá hàng hóa NK.

    Theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 8, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì trường hợp khoản phí bản quyền là khoản phải cộng của hàng hóa NK, được xác định phụ thuộc vào doanh thu bán hàng hóa NK sau NK thì tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền trên tờ khai hải quan.

    Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo trên tờ khai bổ sung sau thông quan, nộp đủ tiền thuế theo quy định.

    Trường hợp người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai không đúng quy định thì bị xử lý vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp theo quy định. Bên cạnh đó, việc phân bổ khoản phí bản quyền theo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa NK theo một trong các phương pháp phân bổ quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

    Đảo Lê