Năm 2019: Vận tải hàng hóa tăng 9,7% • Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2019, vận tải hàng hóa tăng 9,7%, vận tải đường bộ tăng mạnh nhất trong khi vận tải đường sắt sụt giảm.

  Vận tải hàng hóa tháng 12/2019 ước tính đạt 149,9 triệu tấn, tăng 2,4% so với tháng trước và 28,6 tỷ tấn.km, tăng 2%; quý IV năm nay vận tải hàng hóa ước tính đạt 435,2 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và 83,6 tỷ tấn.km, tăng 8,5%.

  Tính chung năm 2019, vận tải hàng hóa đạt 1.684,1 triệu tấn, tăng 9,7% so với năm trước và 322,2 tỷ tấn.km, tăng 7,8%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.650 triệu tấn, tăng 9,8% và 179,4 tỷ tấn.km, tăng 10,4%; vận tải ngoài nước đạt 34,1 triệu tấn, tăng 4,3% và 142,8 tỷ tấn.km, tăng 4,7%.

  Xét theo ngành vận tải, vận tải hàng hóa đường bộ năm 2019 đạt 1.293,1 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2018 và 86,5 tỷ tấn.km, tăng 11,2%; đường thủy nội địa đạt 303,4 triệu tấn, tăng 5,6% và 63,4 tỷ tấn.km, tăng 6,4%; đường biển đạt 82 triệu tấn, tăng 5,9% và 167,3 tỷ tấn.km, tăng 7%; đường sắt đạt 5,2 triệu tấn, giảm 9,1% và 3,8 tỷ tấn.km, giảm 6,8%; đường hàng không đạt 448,5 nghìn tấn, tăng 10,6% và 1.169 triệu tấn.km, tăng 10,2%.

  Vận tải hành khách tháng 12/2019 ước tính đạt 464,8 triệu lượt khách, tăng 4,2% so với tháng trước và 22,3 tỷ lượt khách.km, tăng 3,7%; quý IV năm nay vận tải hành khách đạt 1.342,4 triệu lượt khách, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước và 71,2 tỷ lượt khách.km, tăng 12,9%.

  Tính chung cả năm 2019, vận tải hành khách đạt 5.143,1 triệu lượt khách, tăng 11,2% so với năm trước và 248,5 tỷ lượt khách.km, tăng 10,9%, trong đó vận tải trong nước đạt 5.125,6 triệu lượt khách, tăng 11,2% và 195,6 tỷ lượt khách.km, tăng 11,4%; vận tải ngoài nước đạt 17,5 triệu lượt khách, tăng 8,1% và 52,9 tỷ lượt khách.km, tăng 9,2%.

  Xét theo ngành vận tải, vận tải hành khách đường bộ năm 2019 đạt 4.871,6 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với năm trước và 162,9 tỷ lượt khách.km, tăng 11,3%; đường thủy nội địa đạt 200,6 triệu lượt khách, tăng 5,6% và 4 tỷ lượt khách.km, tăng 7%; đường hàng không đạt 55,3 triệu lượt khách, tăng 11,3% và 77,9 tỷ lượt khách.km, tăng 11,4%; đường biển đạt 7,6 triệu lượt khách, tăng 5,6% và 464,9 triệu lượt khách.km, tăng 7%; riêng vận tải đường sắt giảm cả về vận chuyển và luân chuyển, đạt 8 triệu lượt khách, giảm 6,9% và 3,2 tỷ lượt khách.km, giảm 9,9%.