Tổng cục Hải quan chuẩn bị có quyết định liên quan đến ASanzo  • Theo phán đoán cá nhân sẽ là kết luận bất lợi cho Asanzo .