Phương thức thanh toán nhờ thu là gì? • Ngoài phương thức thanh toán khá phổ biến hiện nay như thanh toán thư tín dụng chứng từ L/C hay thanh toán bằng điện chuyển tiền T/T thì doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể tính đến phương thức thanh toán nhờ thu. Vậy Phương thức nhờ thu là gì? quy trình thanh toán nhờ thu như thế nào và có những loại thanh toán nhờ thu nào?

  Là việc ngân hàng thay mặt Nhà xuất khẩu (Người ủy nhiệm) thu hộ một khoản tiền từ Nhà nhập khẩu (Người có trách nhiệm thanh toán hối phiếu) trên cơ sở hối phiếu và/ hoặc chứng từ giao hàng

  Lưu ý: Ngân hàng chỉ là trung gian thanh toán, không có nghĩa vụ cam kết phải trả tiền.

  2.Quy trình nhờ thu

  phương thức nhờ thu

  (1) Người bán(XK) giao hàng cho người mua(NK)

  (2) Người bán lập BCT thanh toán chuyển cho Ngân hàng bên bán và nhờ ngân hàng thu hộ

  (3) Ngân hàng bên bán chuyển toàn bộ chứng từ thanh toán cho Ngân hàng bên mua và nhờ ngân hàng này thu hộ ở người mua

  (4) Ngân hàng bên mua yêu cầu người mua trả tiền để nhận chứng từ

  (5) Người mua trả tiền cho ngân hàng bên mua và nhận chứng từ.

  (6) Ngân hàng bên mua chuyển tiền cho ngân hàng bên bán

  (7) Ngân hàng bên bán chuyển tiền cho người bán

  3.Các hình thức nhờ thu

  Nhờ thu phiếu trơn:

  Là phương thức thanh toán mà trong đó nhà XK sau khi giao hàng cho nhà NK, chỉ phát hành hối phiếu (hoặc séc) đòi tiền nhà NK và yêu cầu NH phục vụ mình thu số tiền ghi trên HP/ séc đó mà không kèm theo điều kiện nào của việc trả tiền

  Nhờ thu kèm chứng từ:

  Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức nhờ thu mà theo đó Người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ nhờ ngân hàng thu tiền từ Người Nhập khẩu dựa trên cơ sở Chứng từ giao hàng và hối phiếu.

  Trong phương thức này, Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thu tiền hộ Người xuất khẩu và không có trách nhiệm gì trong việc thanh toán đúng hạn của Người nhập khẩu.

  Nhờ thu trả ngay D/P(Document against payment): Ngân hàng nhờ thu chỉ giao chứng từ cho người NK khi người NK thanh toán bộ chứng từ

  Nhờ thu trả chậm D/A (Document against acceptance): Ngân hàng nhờ thu chỉ giao chứng từ cho người NK khi người NK chấp thanh toán bộ chứng từ.

  Nhờ thu trả ngay kèm chứng từ (D/P): là phương thức thanh toán, trong đó chứng từ gửi đi nhờ thu bao gồm: hoặc chứng từ thương mại cùng với chứng từ tài chính; hoặc chỉ chứng từ thương mại mà không có chứng từ tài chính gửi cùng. Ngân hàng thu hộ chỉ trao BCT cho nhà nhập khẩu sau khi người này đáp ứng được yêu cầu của Lệnh nhờ thu.

  Nhờ thu trả chậm (D/A): Nhà XK thường cho phép chứng từ được giao cho nhà NK sau khi họ đã chấp nhận thanh toán vào một ngày xác định trong tương lai. Ngân hàng thu hộ xuẩt trình chứng từ cho nhà NK chấp nhận thanh toán.

  Thời gian chấp nhận thanh toán được qui định trong lệnh nhờ thu của nhà XK. Sau khi chấp nhận thanh toán, nhà NK sẽ nhận được bộ chứng từ để đi nhận hàng