Khác nhau giữa MAWB và HAWB  • Về số vận đơn:
  • MAWB: Bắt buộc có 11 số, trong đó 3 số đầu là code của airline. VD: Vietnam Airline: 738; Singapore Airline: 618, Thai Airways: 217, Air France: 057,.....
  • HAWB: không bắt buộc phải có 11 số.

  - Về điều khoản thanh toán:

  • MAWB: Pre-paid ( rất hiếm trường hợp collect )
  • HAWB: có thể collect hoặc pre-paid

  - Về tiền cước

  • MAWB: bắt buộc phải đánh giá tiền trên vận đơn
  • HAWB: không nhất thiết phải đánh giá tiền ( nếu không đánh giá tiền đại lý vận tải thường đánh là As Arranged

  - Về tên hàng:

  • MAWB: tên hàng thường là: Consolidation as per manifest
  • HAWB: đánh tên thực tế của hàng

  - Về shipper / Consignee

  • MAWB: tên đại lý vận tải
  • HAWB: tên của người mua, người bán thực tế

  - Về công ty phát hành

  • MAWB: các airline phát hành vận đơn
  • HAWB: các đại lý vận tải ( forwarder ) phát hành vận đơn

  Trên đây là một số khác biệt cơ bản giữa MAWB và HAWB.
  Mọi người chú ý để phân biệt


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.