Doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu phế liệu phế phẩm theo quy định nào? • chúng tôi là DNCX, hiện có phế phẩm, phế liệu thải ra trong quá trình sản xuất, những phế phẩm này có thể được xử lý để thu hồi những kim loại quý có giá trị có trong thành phần của những phế phẩm này. Hiện nay những công ty xử lý ở Việt Nam chưa có kĩ thuật để thu hồi những kim loại này nên công ty chính ở Nhật Bản có đề nghị sẽ mua lại những phế phẩm này để mang về Nhật xử lý. Sản phẩm của chúng tôi có mã HS: 85332100 không nằm trong danh mục cấm xuất khẩu kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP.Vậy trong trường hợp này, công ty chúng tôi sẽ mở tờ khai loại hình gì và thủ tục Hải quan như thế nào?

  REP:

  Về thủ tục hải quan:
  Công ty chưa nêu rõ loại hình sản xuất đang thực hiện có là gia công hay cả 02 loại hình gia công và SXXK nên chưa trả lời rõ được. Do đó, công ty tham khảo các quy định và thực hiện theo loại hình sản xuất của chính doanh nghiệp cho phù hợp:

  1.1 Loại hình gia công:

  • Căn cứ khoản 42 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:
  1. Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

  1. Thủ tục hải quan

  a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

  b) Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP…”

  Theo quy định trên, thủ tục xuất trả phế liệu thực hiện như thủ tục xuất trả hàng hóa đã nhập theo hợp đồng gia công

  1.2 Loại hình SXXK:

  • Căn cứ khoản 49 điều 1 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:
  1. Điều 71 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa, phế thải

  Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa (Bảng kê tính thuế ) ban hành kèm Thông tư này. ….”

  Trường hợp phế liệu, phế phẩm khi xuất khẩu phải làm thủ tục hải quan và thực hiện nghĩa vụ thuế nếu thuộc Danh mục hàng xuất khẩu chịu thuế theo Phụ lục I-Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ do không không được miễn thuế xuất khẩu theo Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

  Lưu ý công ty phế liệu, phế phẩm là kim loại quý thuộc diện quản lý chuyên ngành theo Nghị định 24/2012/NĐCP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, công ty tham khảo và liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn và cấp phép (nếu có).

  Thủ tục khai báo hải quan đối với giá trị của kim loại quý kim loại quý thực hiện theo khoản 1 điều 9 Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền nếu trị giá vượt 300.000.000 triệu đồng

     - Về mã loại hình:
  

  Việc khai mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp doanh nghiệp xuất trả phế liệu, phế phẩm cho bên đặt gia công ở nước ngoài hay theo loại hình NSXXK thì tuỳ theo việc xác định phế liệu, phế phẩm nằm trong hay ngoài định mức và có đưa vào báo cáo quyết toán hay không để lựa chọn loại hình là B11 hay B13 cho phù hợp. • Loại hình gia công:
  Căn cứ khoản 42 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:
  Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn