Mức độ gia nhập ngành logistics như thế nào?  • Gần đây thấy nhiều bạn nhảy việc nhưng không rõ vẫn trong ngành logistics hay sang hẳn nhưungx ngành khác.
    Xin được chia sẻ