Thủ tục xuất nhập khẩu - Thủ tục với hàng hóa nhập gia công • Chúng tôi chuẩn bị gia công nguyên liệu cá trích từ Nhật Bản. Khách cung cấp 01 Máy tách trứng cá cùng với các dụng cụ như Bồn chứa, rổ chứa (đã qua sử dụng) để đựng sản phẩm. Tư vấn loại hình nhập khẩu tạm nhập - tái xuất các mặt hàng này? có nộp thuế và thời gian tái xuất? có kiểm tra chuyên nghành không? trường hợp bồn chứa và rổ chứa sau khi tạm nhập, khách cho cty chúng tôi luôn thì làm thế nào?

  REP:

  1./ Về chính sách hàng hoá và thủ tục:

  Do công ty chưa nêu rõ việc tạm nhập tái xuất nêu trên theo loại hình gia công, SXXK đang thực hiện tại công ty ra sao nên chưa trả lời cụ thể được. Công ty căn cứ loại hình kinh doanh liên quan nghiệp vụ kể trên và các quy định sau để tham khảo:

  • Về thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm được hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

  • Căn cứ Bảng mã loại hình (Ban hành kèm theo công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015), trường hợp công ty tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn thì tham khảo loại hình G12.

  • Về nhập khẩu máy móc, thiết bị qua sử dụng thực hiện theo điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ:

  “Điều 6. Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

  Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

  1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

  2. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

  a) Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

  b) Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.”

     2./ Về chuyển mục đich sử dụng:
  - Căn cứ khoản 5, 6 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ:
  

  “ Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm

  ...5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

  Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  1. Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập, tạm xuất có văn bản đề nghị bán, cho, tặng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 5 Chương này”.

  Nếu có thay đổi sỡ hữu và hàng hoá không tái xuất thì công ty phải khai báo làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng và kê khai nộp thuế cũng như thực hiện quy định về chính sách hàng hoá nếu chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu, kể cả phải có giấy phép nếu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành khi chyển mục đích. • Chính sách và các quy định liên quan đến Thủ tục XNK cho hàng Gia công và SXXK