Mạng xã hội nội bộ trong doanh nghiệp logistics • Các doanh nghiệp logistics tầm teung sử dụng các mạng xã hội nội bộ nào.
  Xin được các thành viên comment chia sẻ .
  Workplace
  Slack
  Base Inside • WORKPLACE
  Khá tốt .. • Chưa có mạng nội bộ
  Nhưng chắc sẽ dùng Work Place hoặc We Works của VN
  Thấy bảo có thể thực hiện được văn hóa doanh nghiệp