Tín hiệu kinh tế tích cực nhưng cần đánh giá toàn diện các chỉ tiêu của nền kinh tế.