Mỗi quốc gia khác nhau có các yêu cầu khác nhau.
Xuất Mĩ thì ntn nhỉ?