Bộ công thương và các tham tán thương mại phải đóng vai trò quan trọng trong việc này..