Bộ trưởng Sun Chanthol cũng thống nhất thúc đẩy thực hiện "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu Mộc Bài- Ba Vet để tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa qua biên giới thuận lợi, nhanh chóng, qua đó, tăng cường thông thương giữa hai nước, thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương liên quan hai bên.