Việt nam chưa có hãng tàu ở tầm thế giới ..
Lí do là gì nhỉ?