Cái quy định này thì từ lâu rồi. Nhưng thanks thớt đã đăng lại ..