Tàu rời đi Khâm Châu tầm bao nhiêu tiền /tấn hả thớt?