Số hóa va block chain đang giải quyết rất nhiều việc liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng ..