Các thỏa thuận sẽ luôn là nền tảng cho sự phát triển chung của cả một nhóm.
Không một quốc gia nào chiếm thế thượng phong.
Tất cả đều được phân bổ hợp lí...
Và tóm lại, qua việc Mĩ chưa tham gia vào tổ chức để TPP đi đến hình thành thì có nghĩa không có việc gì là trường tồn..
Lợi ích quốc gia là trên hết..
Nếu thấy thiệt thòi , mọi công việc sẽ bị đổ bỏ..