Vận tải biển việt nam muốn hội nhập phải nghiên cứu và tham gia các công ước quốc tế