Bao giờ Việt nam mới có áp dụng để DN tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của chính doanh nghiệp mình mà các cơ quan có thẩm quyền không cần cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm nhỉ?