Cần tổng hợp các đặc điểm thị trường để có thể làm ăn thuận lợi.
Mỗi loại thị trường cần những thống kê tổng hợp.
Từ những dữ liệu đó để có các kế hoạch chủ động.
Chủ động thị trường mới và tránh rủi ro trong các Hiệp định khi mà các dấu hiệu tranh chấp thương mại hoặc sử dụng làm công cụ cho chính trị ..