Trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh, xử lí thông tin còn lớn hơn khối lượng nhiều người làm..
Chỉ còn thiếu có mỗi cảm xúc...
Chứ tư duy và lí trí ... có thể nói AI sẽ sớm thắng ...
Sau này không có người nào chơi cờ thắng được AI cũng nên ...