Không chỉ Lặng Sơn mà còn cả Lào Cai Lai Châu... 😓😓😓