Cơ quan cấp giấy này là Cơ quan nào?
Địa chỉ ở đâu nhỉ?