- Căn cứ khoản 7 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm: “Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) ...7. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.…” Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện và xác định việc nhập khẩu có liên quan đến việc tiêu thụ trong nước các sản phảm được sản xuất từ các nguyên liệu nhập khẩu đã nêu. - Căn cứ khoản 1 Điều 45 Nghị định 15/2018/NĐ-CP