Chốt lại: các doanh nghiệp Vn cứ đảm bảo tiêu chí an toàn chất lượng sẽ thu hút các nhà đầu tư.