Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì việc nhập khẩu camera quan sát không yêu cầu phải có giấy phép hay điều kiện nhập khẩu, và hàng không thuộc danh mục kiểm tra chất lượng nhà nước theo quy định hiện hành. Doanh nghiệp chỉ phải giải quyết thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan.