Thông tin rất hay, cho mình hỏi 1 số vấn đề này với:
-Tiêu chí cụ thể nào để xác định hàng hóa có thể gây nguy hiểm công cộng và không được phép nhập kho ngoại quan. Một số mặt hàng cụ thể không đc phép nhập KNQ là gì?
-Thời gian hàng hóa được phép gửi trong KNQ là bao lâu?